Manja slova Veća slova RSS
>

IZVJEŠTAJ DIREKCIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA 2007 GODINU (aspekt evropske integracije međunarodna saradnja)

Datum objave: 27.12.2007 16:42 | Autor: AKTIVNOSTI I PROJEKTI

Ispis Štampaj stranicu


Direkcija za javne nabavke kao novi organ uprave u strukturi organizacije državne uprave Crne Gore, počela je sa radom 01. juna 2007. godine. Njena ovlašćenja utvrđena su novim Zakonom o javnim nabavkama, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore, broj 46/06, od 21. jula 2006. godine. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Sl list RCG, br. 72/06, odredbama člana 42a, decidno je uređen djelokrug poslova Direkcije. Ovom Uredbom konkretizovani su poslovi javnih nabavki utvrđeni Zakonom o javnim nabavkama i određeno je da Direkcija za javne nabavke vrši poslove uprave koji se odnose na: učestvovanje u pripremi zakona, podzakonskih akata i drugih propisa o javnim nabavkama; utvrđivanje odgovarajućih standardnih formulara javnih nabavki (za bliže uslove i način određivanja vrijednosti javne nabavke, poziva za javno nadmetanje i oglasa, odluke o dodjeli ugovora po svim pozivima za javno nadmetanje, u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odluke o nabavkama male vrijednosti i o poništavanju javnog nadmetanja, tenderske dokumentacije, zapisnika o javnom otvaranju ponuda, zapisnika o pregledu, ocjeni i upoređivanju ponuda, izvještaja o postupku javne nabavke, evidencije podataka o javnim nabavkama)za primjenu ovog zakona; praćenje i analiza ostvarivanje sistema javnih nabavki, sa stanovišta usaglašenosti sa pravom Evropske Unije i predlaže mjere kojima se obezbjeđuje ta usaglašenost; davanje prethodne saglasnosti naručiocima na odabir vrste postupka u slučajevima predviđenim ovim zakonom; pružanje savjetodavne i konsultantske usluge za oblast javnih nabavki naručiocima, kada oni to zatraže;učestvovanje i sarađivanje u organizovanju obuke kadrova za vršenje poslova javnih nabavki; objavljivanje pozive za javno nadmetanje i odluke o dodijeljenim ugovorima na internet stranici tog organa uprave u slučajevima predviđenim ovim zakonom; unapređivanje sistem informisanosti naručilaca i ponuđača o propisima o javnim nabavkama i objavljuje i vrši distribuciju odgovarajuće stručne literature; pripremu modela tenderske dokumentacije i ugovora za tipične javne nabavke; iniciranje i podsticanje razvoja prakse elektronskih nabavki i komunikacija u oblasti javnih nabavki; ostvarivanje međunarodne saradnje sa institucijama i stručnjacima u oblasti javnih nabavki; obavještava nadležne organe o slučajevima kršenja postupaka javnih nabavki za koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti; priprema, objavljuje i ažurira listu obveznika primjene zakona na svojoj internet stranici; vodjenje propisane evidencije; prati postupke javnih nabavki; izdaje biltene o javnim nabavkama i dostavlja Vladi godišnji izvještaj o javnim nabavkama do 31 maja, za prethodnu godinu.

...Download