Manja slova Veća slova RSS
>

OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2008.GODINU

Datum objave: 15.01.2009 14:21 | Autor: Naslovna strana

Ispis Štampaj stranicu


SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Predemet: Obavještenje o obavezi dostavljanja izvještaja o javnim nabavkama

I. Zakonom o javnim nabavkama (Službeni list RCG, broj 46/06) članom 78 propisano je da se javne nabavke čija je vrijednost do 2.000 eura mogu sprovesti putem neposrednog sporazuma te da je naručilac obavezan da obezbijedi da ukupna godišnja vrijednost takvih nabavki ne prelazi 10% njegovog ukupnog godišnjeg budžeta za nabavke.
Službenik za javne nabavke obavezan je da vodi evidenciju javnih nabavki koje se sprovode putem neposrednog sporazuma i iskaže broj, vrijednost i naziv dobavljača u godišnjem izvještaju nadležnom organu uprave (Direkciji za javne nabavke).
Nadalje, članom 84 Zakona o javnim nabavkama, u dijelu koji se odnosi na vođenje evidencije o javnim nabavkama (poglavlje VII), određeno je da su naručioci dužni da prikupljaju i evidentiraju određene podatke o dodijeljenim ugovorima o javnoj nabavci u skladu sa ovim zakonom, pri čemu su dužni da podatke evidentiraju posebno za dodjelu ugovora o javnim nabavkama roba, o javnim nabavkama usluga i o javnim nabavkama radova.
Naručioci su takođe dužni, da Direkciji za javne nabavke, najkasnije do 28. februara tekuće (2009) godine, dostave izvještaj o ugovorima o javnim nabavkama zaključenim prethodne godine (2008).
Direkcija može zatražiti od svakog naručioca izvještaj o svakom pojedinačnom ugovoru dodijeljenom u postupku javne nabavke, sa dodatnim informacijama, ako je to neophodno zbog vođenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki, odnosno zbog zaštite javnog interesa.
Direkcija za javne nabavke ima obavezu da pripremi zbirni izvještaj i da ga najkasnije do 31. maja tekuće (2009) godine dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje.

II. Polazeći od navedenih određenja Zakona o javnim nabavkama potrebno je da Direkciji za javne nabavke, što hitnije, a najkasnije do 28 februara 2009. godine, radi pripreme Izvještaja o javnim nabavkama, dostavite Izvještaj o ugovorima o javnim nabavkama zaključenim prethodne (2008) godine, prema standardnim formularima za primjenu člana 84 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br 71/06) - Način evidentiranja podataka o javnim nabavkama, i to popunjen:

1. Obrazac A - podaci o dodijeljenim javnim nabavkama zaključenim u 2008. godini:
- u otvorenom postupku javne nabavke,
- u ograničenom postupku javne nabavke,
- u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje,
- u pregovaračkom postupku sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje,
- okvirnim sporazumom i
- putem konkursa;

2. Obrazac B - podaci o:
- dodijeljenim javnim nabavkama male vrijednosti (šoping metoda) u 2009. godini, kao i izvještaj sa:

3.Podacima o broju, vrijednosti i nazivu dobavljača (ponuđača) javnih nabavki sprovedenih putem neposrednog sporazuma.

III. Standardni formulari, objašnjenje načina njihove popune i dostavljanja dati su u prilogu ovog akta (atačmentu).
Napominjemo da obrasci moraju biti potpisani od strane odgovornog lica i dostavljeni Direkciji za javne nabavke u pisanoj formi i na elektronski podržan način na e-mail: djn@mn.yu

Posebno naglašavamo da je u dijelu kaznenih odredbi Zakona o javnim nabavkama (član 103) propisano da će se novčanom kaznom od tridesetostrukog do dvjestostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniti za prekršaj pravno lice - naručilac, ako:
- sprovede postupak javne nabavke male vrijednosti (šoping metodu) suprotno članu 77 Zakona,
- ne vodi evidenciju ili ne čuva dokumentaciju o javnoj nabavci (čl. 84 stav 1 i 85 Zakona) i
- ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki u predviđenom roku Direkciji za javne nabavke (član 84 stav 3 Zakona). Za navedene prekršaje predviđeno je da će se kazniti i odgovorno lice naručioca novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Molimo za hitnost u postupanju.

S poštovanjem,
D I R E K T O R,
Mersad Z Mujević


Obrasci za dostavljanje izvještaja u excel dokumentu koje treba popuniti dati su u attachmentu


VLADA CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke STANDARDNI FORMULAR
Član 84. Zakona o javnim nabavkama
NAČIN EVIDENTIRANJA PODATAKA O JAVNIM NABAVKAMA
Ovim aktom propisuje se sadržina obrazaca evidentiranje podataka o javnim nabavkama, koji su priloženi uz ovaj akt i čine njegov sastavni dio.
I OBRAZAC
Prilog ovog akta su:
1) obrazac A za podnošenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama;
2) obrazac B za podnošenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama male vrijednosti.
II OBRAZAC A
U obrazac A za podnošenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama upisuju se podaci o ugovorima zaključenim u otvorenom postupku, ograničenom postupku, u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, pregovaračkom postupku sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje, okvirnom sporazumu, kao i podaci o dodijeljenim javnim nabavkama putem konkursa, u godini za koju se priprema izvještaj.
U obrazac A za podnošenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama naručilac unosi slijedeće podatke:
- vrsta postupka,
- vrsta predmeta.
- predmet,
- opis predmeta,
- vrijednost javne nabavke (procijenjena vrijednost, ugovorena vrijednost bez poreza na dodatu vrijednost, ugovorena vrijednost sa porezom na dodatu vrijednost),
- datum zaključenja ugovora,
- naziv izabranog ponuđača,
- matični broj izabranog ponuđača,
- broj prispjelih ponuda,
- broj odbačenih ponuda.
III OBRAZAC B
U obrazac B za podnošenje podataka o dodijeljenim javnim nabavkama male vrijednosti (šoping metoda), naručilac upisuje podatke o svim dodijeljenim javnim nabavkama male vrednosti bez poreza na dodatu vrijednost, odvojeno za robe, usluge i izvođenje radova.
IV POTPISIVANJE PRILOGA
Obrazac A i B moraju biti potpisani od strane odgovornog lica i dostavljeni Direkciji za javne nabavke u pisanoj formi i istovremeno se dostavljaju Direkciji za javne nabavke na disketi ili elektronskom poštom.
V POPUNJAVANJE OBRASCA A O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA
V.I ZAGLAVLJE OBRASCA
Šifra djelatnosti je petocifrena oznaka delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99) koju naručiocu određuje Zavod za statistiku Crne Gore.
Matični broj je osmocifrena oznaka koju naručiocu određuje Zavod za statistiku Crne Gore.
Poreski i identifikacioni broj je devetocifrena oznaka koju naručilac određuje Poreska uprava Crne Gore.
V.II PODACI O VRSTI POSTUPKA I PREDMETU JAVNE NABAVKE
Podatke o postupku i predmetu javne nabavke naručilac upisuje u predviđene kolone i to:
U kolonu - vrsta postupka, upisuje se jedan od slijedećih brojeva:
1 - otvoreni postupak (član 20 Zakona o javnim nabavkama)
2 - ograničeni postupak (član 22 Zakona o javnim nabavkama)
3 - pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje (član 23 Zakona o javnim nabavkama)
4 - pregovaračkom postupku sa prethodnim objavljivanja poziva za javno nadmetanje (član 24 Zakona o javnim nabavkama)
5 - okvirni sporazum (član 25 Zakona o javnim nabavkama)
6 - dodjela javne nabavke konkursom (član 75 Zakona o javnim nabavkama)
U kolonu - vrsta predmeta javne nabavke, upisuje se jedan od slijedećih brojeva:
1 - robe
2 - usluge
3 - radovi
U kolonu - predmet javne nabavke, upisuju se:
- ako je predmet javne nabavke roba (u koloni vrsta predmeta, upisana je oznaka 1) jedan od slijedećih brojeva:
01 potrošni materijal (za obavljanje djelatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.)
02 hrana, namirnice
03 tehnička oprema za obavljanje djelatnosti (uređaji, mašine, aparati, mehanizacija i dr.)
04 kancelarijska i druga oprema u objektima
05 računarska oprema (hardverska i softverska)
06 prevozna sredstva
07 građevinski (instalacioni) materijal, oprema i mašine
08 goriva i maziva
09 radna i zaštitna odjeća i oprema
10 druge robe
11 robe u oblasti vodoprivrede
12 robe u oblasti energetike
13 robe u oblasti telekomunikacija
14 robe u oblasti saobraćaja
- ako je predmet javne nabavke usluga (u koloni vrsta predmeta, upisana je oznaka 2) jedan od slijedećih brojeva:
01 usluge održavanja i popravke
02 usluge kopnenog saobraćaja (osim usluga željezničkog saobraćaja za koje se upisuje oznaka 19), uključuju i usluge prevoza u oklopljenim vozilima, kurirske usluge, osim prevoza pošte
03 usluge vazdušnog prevoza putnika i robe, osim prevoza pošte
04 kopneni i vazdušni prevoz pošte (osim usluga željezničkog saobraćaja za koje se upisuje oznaka 19)
05 telekomunikacione usluge, osim usluga glasovne telefonije, radio telefonije, pejdžinga i satelitskih usluga
06 finansijske usluge - usluge osiguranja
07 finansijske usluge - bankarske i investicione usluge, osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrijednosti ili drugih finansijskih instrumenata i usluga Centralne banke Crne Gore
08 računarske usluge i srodna oprema
09 usluge istraživanja i razvoja, osim nabavki za usluge u oblasti istraživanja i razvoja, kod kojih se rezultat istraživanja ne koristi isključivo od strane naručioca za njegove sopstvene potrebe, pod uslovom da naručilac ponuđene usluge plaća u potpunosti
10 usluge računovodstva, revizije i knjigovodstva
11 usluge u oblasti ispitivanja tržišta i istraživanja javnog mnjenja
12 usluge menadžmentskog konsaltinga, osim usluga arbitraže i poravnanja i srodnih usluga
13 arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejsažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza
14 reklamne usluge
15 usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima
16 izdavačke i štamparske usluge na osnovu honorara ili ugovora
17 usluge uklanjanja otpadnih voda i otpadaka, sanitarne usluge i slično
18 usluge hotela i restorana
19 usluge željezničkog saobraćaja
20 usluge saobraćaja vodenim putevima
21 dodatne i pomoćne usluge saobraćaja
22 pravne usluge
23 usluge u vezi s kadrovima
24 istražne usluge i usluge obezbjeđenja, osim usluga obezbeđenja prevoza u oklopljenim autobusima
25 usluge obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja
26 zdravstvene i socijalne usluge
27 usluge u oblasti rekreacije, kulture i sporta
28 druge usluge
29 usluge u oblasti vodoprivrede
30 usluge u oblasti energetike
31 usluge u oblasti telekomunikacija
32 usluge u oblasti saobraćaja
- ako je predmet javne nabavke izvođenje radova (u koloni vrsta predmeta, upisana je oznaka 3) jedan od sledećih brojeva, i to:
za opšte radove u zgradarstvu:
01 opšti radovi u zgradarstvu (bez posebnih specifikacija)
02 adaptacije, sanacije, rekonstrukcije i rušenja
za gradnju objekata i dijelova objekata:
03 građevinsko-zanatski radovi,
(pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi , zidarski radovi, čelična konstrukcija, izolaterski radovi, tesarski radovi, pokrivački radovi, limarski radovi, bravarski radovi, stolarski radovi, kamenorezački radovi, keramičarski radovi, parketarski radovi, molerski radovi, spušteni plafoni, fasaderski radovi)
04 druge specijalizovane delatnosti povezane s građevinskim radovima
za niskogradnju: gradnja puteva, mostova, željezničkih pruga itd:
05 opšti radovi u oblasti nisko gradnje,
06 zemljani radovi,
07 gradnja mostova, tunela i okana,
08 hidrogradnja i regulacija voda (rijeke, kanali, pristaništa, pritoke, uski zalivi i brane),
09 gradnja puteva, željezničkih pruga, aerodroma i sportskih objekata,
10 specijalizovani građevinski radovi povezani s vodom (navodnjavanje, ispušivanje zemljišta, vodosnabdijevanje, odstranjivanje otpadnih voda, kanalizacija itd.),
11 drugi građevinski radovi i radovi specijalnih struka
za građevinske instalacije:
12 opšti industrijski radovi
13 vodovodne i kanalizacione instalacije
14 elektro instalacije
15 termotehničke instalacije
za završne građevinske radove:
16 opšti završni građevinski radovi
17 enterijerski radovi
18 radovi na uređenju terena
19 drugi završni i dopunski građevinski radovi
za gradnju:
20 u oblasti vodoprivrede
21 u oblasti energetike
22 u oblasti telekomunikacija
23 u oblasti saobraćaja
Opis predmeta javne nabavke, samo u slučaju da se u kolonu predmet javne nabavke, upisuju slijedeći brojevi:
10 - za druge robe,
28 - za druge usluge,
04 - za druge specijalizovane djelatnosti povezane s građevinskim radovima,
37 - za druge građevinske radove,
19 - za druge završne i dopunske građevinske radove, opisuju se i riječima predmet javne nabavke.
Opis predmeta javne nabavke može sadržati najviše 20 znakova (kratak opis).
V.III PODACI O VRIJEDNOSTI JAVNE NABAVKE
Podatke o vrijednosti javne nabavke naručilac upisuje u odgovarajuće kolone. Iznosi u kolonama moraju biti upisani u eurima.
U kolonu - procijenjena vrijednost, upisuje se procijenjena vrijednost javne nabavke bez poreza na dodatu vrijednost iz odluke o pokretanju postupka (član 28 Zakona o javnim nabavkama)
U kolonu - ugovorena vrijednost bez poreza na dodatu vrijednost, upisuje se vrijednost na koju je zaključen ugovor bez poreza na dodatu vrijednost.
U kolonu - ugovorena vrijednost sa porezom na dodatu vrijednost, upisuje se vrijednost na koju je zaključen ugovor sa porezom na dodatu vrijednost.
V.IV PODACI O IZABRANOM PONUĐAČU JAVNE NABAVKE
Podatke o izabranom ponuđaču naručilac upisuje u odgovarajuće kolone.
U kolonu - datum zaključenja ugovora, upisuje se datum kada je između naručioca i ponuđača zaključen ugovor;
U kolonu - naziv izabranog ponuđača, upisuje se skraćeni naziv firme, odnosno naziv i sjedište ponuđača sa kojim je zaključen ugovor;
U kolonu - matični broj, upisuje se:
- osmocifreni matični broj izabranog ponuđača, ako je ponuđač iz Crne Gore;
- naziv države u kojoj se nalazi sjedište izabranog ponuđača, ukoliko ponuđač nije iz Crne Gore (strani ponuđač).
V.V. PODACI O BROJU PRISPJELIH PONUDA
U odgovarajuću kolonu upisuje se broj prispjelih ponuda.
U odgovarajuću kolonu upisuje se broj odbačenih ponuda.
VI POPUNJAVANJE OBRASCA B ZA PODNOŠENJE PODATAKA O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI (ŠOPING METODA)
VI.I. ZAGLAVLJE OBRASCA
Šifra delatnosti je petocifrena oznaka delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99) koju naručiocu određuje Zavod za statistiku Crne Gore.
Matični broj je osmocifrena oznaka koju naručiocu određuje Zavod za statistiku Crne Gore.
Poreski identifikacioni broj je devetocifrena oznaka koju naručiocu određuje Poreska uprava Crne Gore.
VI.II PODACI O PREDMETU, BROJU I UKUPNOJ VRIJEDNOSTI JAVNIH NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI (ŠOPING METODA)
Naručilac podatke o vrsti predmeta, broju postupaka i ukupnoj vrijednosti javnih nabavki male vrijednosti (šoping metode) upisuje u kolone II, III i IV priloga.
U kolonu II (vrsta predmeta javne nabavke) upisano je:
- robe
- usluge
- radovi
U kolonu III (ukupan broj postupaka javnih nabavki male vrijednosti) naručilac za svaku vrstu predmeta javne nabavke upisuje broj svih postupaka javnih nabavki male vrijednosti dodijeljenih po Zakonu o javnim nabavkama. U koloni se podatak mora upisati s desne strane (desno poravnanje).
U kolonu IV (ukupna vrijednost javnih nabavki) naručilac za svaku vrstu predmeta javne nabavke upisuje ukupan iznos svih javnih nabavki male vrijednosti dodijeljenih po Zakonu o javnim nabavkama. Iznosi moraju biti upisani u eurima.

Obrasci za dostavljanje izvještaja u excel dokumentu koje treba popuniti dati su u attachmentu

...Download