Manja slova Veća slova RSSVijesti

08.06.2009.

OBAVJEŠTENJE 08.06.2009.

Obaveznici primjene Zakona o javnim nabavkama dužni su da dostave Odluke i to:

- Odluku o dodjeli ugovora po svim pozivima za javno nadmetanje
- Odluku o dodjeli ugovora u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje
- Odluku o nabavkama male vrijednosti
- Odluku o poništavanju javnog nadmetanja
pored dostavljanja u elektronskom obliku radi objavljivanja na internet stranici Direkcije, dostavljaju i u pisanoj formi, potpisanu od strane ovlašćenog lica i snabdjevenu pečatom nadležnog organa.

Download

20.05.2009.

OBAVJEŠTENJE 20.05.2009.

ANEKS INFORMACIJE O PRIJAVLJENIM SLUČAJEVIMA KRŠENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI (n o v i s l u č a j e v i )
( Osnovna informacija je objavljena na internet stranici Direkcije za javne nabavke 14.10.2008 god.)


...Download

16.02.2009.

OBAVJEŠTENJE 16.02.2009.

SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Obavještenje

Naručilac je dužan da Direkciji za javne nabavke CG najkasnije do 28.februara tekuće godine dostavi IZVJEŠTAJ o ugovorima o javnim nabakama zaključenim prethodne godine(Član 84.Stav 3.Zakona o javnim nabavkama).

Pri tome,sama sadržina i forma izvještaja je bliže propisana od strane Ministarstva finansija a na prijedlog Direkcije standardnim formularima i obrazcima za evidentiranje podataka o javnim nabavkama(Sl.List RCG br.71/06,67/08 i 23/07).

Detaljne informacije o načinu pripreme i podnošenju izvještaja nalaze se u publikaciji Vodiču kroz sistem javnih nabavki u Crnoj Gori sa čijom sadržinom se naručioci mogu upoznati i na sajtu Direkcije za javne nabavke(www.djn.vlada.cg.yu ili www.djn.gov.me),a mogu se dobiti i u Direkciji za javne nabavkeDownload

15.01.2009.

OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2008.GODINU

SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Predmet: Obavještenje o obavezi dostavljanja izvještaja o javnim nabavkama

Zakonom o javnim nabavkama (Službeni list RCG, broj 46/06) u dijelu koji se odnosi na vođenje evidencije o javnim nabavkama određeno je da su naručioci obveznici primjene Zakona, dužni da prikupljaju i evidentiraju određene podatke o dodijeljenim ugovorima o javnoj nabavci u skladu sa ovim zakonom, pri čemu su dužni da podatke evidentiraju posebno za dodjelu ugovora o javnim nabavkama roba, o javnim nabavkama usluga i o javnim nabavkama radova.
Naručioci su takođe dužni, da Direkciji za javne nabavke, najkasnije do 28. februara tekuće (2009) godine, dostave izvještaj o ugovorima o javnim nabavkama zaključenim prethodne godine (2008)Download

26.12.2008.

Inovirana lista obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG broj 46/06) 26.12.2008.

U skladu sa svojim ovlašćenjem utvrđenim članom 2 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG broj 46/06), Direkcija je u obavezi da ažurira listu obveznika primjene zakona i istu objavi na svojoj internet stranici

05.12.2008.

OBAVJEŠTENJE 05.12.2008.

SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Predmet: Obaveza pripreme Plana javnih nabavki i prethodnog raspisa i objavljivanje na nternet stranici Direkcije za javne nabavke

Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list RCG, br. 46/06), članom 27, uređena su pitanja koja se odnose na plan javne nabavke i obezbjeđivanje sredstava za javne nabavke.
Saglasno tim određenjima, naručilac može da započne postupak javne nabavke, samo ako je javna nabavka utvrđena u planu javnih nabavki naručioca i ako je za tu nabavku obezbijedio odgovarajuća sredstva koja su raspoloživa za svako plaćanje predviđeno ugovorom.
Svaki naručilac koji u narednoj budžetskoj i poslovnoj godini namjerava da izvrši javnu nabavku, čiji iznos prelazi 100.000 eura, dužan je da donese i objavi, na način predviđen ovim zakonom (utvrđen standardnim formularom - (Sl. list RCG, brDownload

05.12.2008.

O B A V J E Š T E NJ E 05.12.2008.

Predemet: Primjena člana 88 Zakona o javnim nabavkama - rok za podnošenje prigovora u toku postupka javne nabavke m i š lj e nj e.

Direkciji za javne nabavke obratilo se više naručilaca, sa zahtijevom za davanje savjetodavnih i konsultantskih usluga o primjeni člana 88 Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prigovora u toku postupka javne nabavke.

S tim u vezi, Direkcija za javne nabavke ukazuje na sljedeće:

Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list RCG, br. 46/06), poglavljenm VIII (čl. 86-102) uređena su pitanja koja se odnose na kontrolu primjene Zakona i zaštita prava ponuđača u postupku javne nabavke.

...Download

05.12.2008.

O B A V J E Š T E NJ E 05.12.2008.

Predemet: Sprovođenje postupaka dodjele ugovora o javnoj nabavci putem neposrednog prikupljanja ponuda (šoping metoda) - mišljenje

Direkciji za javne nabavke i pored mišljenja objavljenom na internet stranici, obratilo se više naručilaca, sa zahtijevom za davanje savjetodavnih i konsultantskih usluga o primjeni Zakona o javnim nabavkama, u dijelu odredbi o sprovođenju postupka javne nabavke putem neposrednog prikupljanja ponuda - šoping metodom. Povodom toga, Direkcija za javne nabvke i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki su na zajedničkom sastanku, u okviru svojih nadležnosti, pripremile mišljenje i načelni stav, u cilju pravilne primjene Zakona o javnim nabavkama, a koje se odnosi na sprovođenje postupka javne nabavke putem neposrednog prikupljanja ponuda (šoping metoda).

S tim u vezi, Direkcija za javne nabavke ukazuje na sljedeće:

Download

31.10.2008.

Direkcija za javne nabavke Podgorica 31.10.2008.

Obavještenje

Direkcija za javne nabavke, saglasno ovlašćenju utvrđenom odredbama člana 84 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, broj 46/06), kojim je određeno da nadležni organ uprave - Direkcija za javne nabavke, utvrđuje obrasce za evidentiranje podataka o javnim nabavkama, izvršila je dopunu Standardnog formulara Način evidentiranja podataka o javnim nabavkama (Službeni list RCG, broj 71/06 i 23/07), na način što je utvrdila da se u tom formularu, poslije Obrasca B, dodaje novi Obrazac V - ZA PODNOŠENJE PODATAKA O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI (NEPOSREDNI SPORAZUM)Download

29.10.2008.

OBAVJEŠTENJE 29.10.2008.

Direkcija za javne nabavke, u okviru pojačanih aktivnosti svih državnih organa u oblastima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, pripremila je praktično uputstvo o načinu prijavljivanja nepravilnosti i nezakonitosti u postupcima javnih nabavki, koje je dato u prilogu ovog akta.

...Download